Live report av Jacob Ahlsson, Opticom, från Pfizers seminarium på Almedalsveckan 7/7, 2011: Regeringens läkemedelsstrategi – i väntan på kejsarens nya kläder.

Medverkande:
Christina Åkerman, Generaldirektör, Läkemedelsverket. Mats Eriksson (m), Ordf SKL Sjukvårdsdelegation, Region Halland. Helene Hellmark Knutsson (s), 2:e v ordf Landstingsstyrelsen, Stockholms Läns Landsting. Anders Henriksson (s), Ordf Landstingsstyrelsen, Kalmar Län. Kristoffer Tamsons (m), Landstingsfullmäktige, Stockholms Läns Landsting. Steve Sjöquist, Patientföreträdare. Tommy Björk, Patientföreträdare, STÖDET. Erik Blix, Moderator.

Enligt Christina Åkerman, Generaldirektör på Läkemedelsverket och en av författarna till den nya läkemedelsstrategin kommer den att vara klar och presenteras under augusti i år. En mycket central fråga är patientsäkerheten. Felaktig förskrivning av läkemedel kostar samhället 10 miljarder årligen enligt Christina. Läkemedelsstrategin kommer också att gynna den kliniska forskningen i Sverige eftersom det skapas en gemensam struktur för hur uppföljningen ska gå till, med tydliga nationella uppföljningsmått. En öppen uppföljning tros också minska den ojämlika vården och öka följsamheten. Varför tar det då så lång tid att få fram en ny läkemedelsstrategi? Läkemedelsstrategin är nu godkänd i den arbetsgrupp som har jobbat med att ta fram den och den är nu på remiss hos landstingen för godkännande och vilket självklart tar tid när vi har 21 landsting.

Patientföreträdarna Steve Sjöquist och Tommy Björk är oroliga för att landstingen inte ska komma överens eftersom samordningen mellan landstingen är så dålig. De pratade också om “onda strukturer” inom landstingen som ser till den egna makten i första hand. De lyfte också fram hur ojämlik vården är idag och risken för att de öppna jämförelserna inte kommer att påverka tillräckligt. Tommy menade att “vi har ju öppna jämförelser redan idag, t o m grannlandsting förskriver väldigt olika och man ser att det skrivs ut sämre läkemedel i det ena landstinget med tydligt högre mortalitet som följd utan att det sker någon förändring”. Det som skulle krävas är hårdare styrning. Patienterna blir allt mer pålästa men långt ifrån alla är det och det är ett stort problem. Det största problemet med strategin är enligt Tommy implementeringen eftersom landstingen kanske väljer att tolka den olika.

Enligt Helene Hellmark Knutsson (s), 2:e v ordf Landstingsstyrelsen, Stockholms Läns Landsting, är det positivt med en nationell läkemedelsstrategi men det finns saker som fattas. Vi har idag en produktionsinriktad sjukvård på bekostnad av den kliniska forskningen vilket är ett problem på lång sikt. På kort sikt anser Helene att något som också måste läggas till är ett gemensamt IT-stödsystem till förskrivande läkare som ger tydlig information om både patienten OCH läkemedlen. Det skulle leda till en bättre förskrivning av läkemedel och en högre följsamhet till nationella riktlinjer.

Samtliga landstingsföreträdare som deltog i paneldiskussionen ansåg att läkemedelstrategin inte går långt nog och att det kommer att bli problem med implementeringen. Enligt Tamsons (m), Landstingsfullmäktige, Stockholms Läns Landsting, anser att det är när strategin presenteras som arbetet börjar.

Anders Henriksson (s), Ordf Landstingsstyrelsen, Kalmar Län menade att den nationella läkemedelsstrategin är mycket bra och att den kommer att bli ett stöd för att minska felförskrivningen i landet. Kvalitetsregister är bra.

Mats Eriksson (m), Ordf SKL Sjukvårdsdelegation, Region Halland välkomnade också han strategin och menar att den kommer att minska ojämlikhet och orättvisor. Men det kommer att bli problem med implementeringen eftersom det finns 20 huvudmän. Det kommer finnas exempel på landsting som har ”en egensyn och kanske inte går hela vägen”. Det är viktigt fortsatte Mats, att de lokala läkemedelskommittéerna inte gör andra bedömningar än de nationella myndigheterna. Det blir också viktigt att jobba med skillnader som är omedvetna inom landstingen. Mats Eriksson ansåg avslutningsvis att läkemedelsstrategin kommer att bli en spång över krondiket mellan landstingen å ena sidan och de nationella myndigheterna å den andra.

Email Linkedin Facebook Twitter
Download PDF